Privacybeleid

Hoe gaan wij om met uw gegevens

Privacybeleid Knutselkontjes

Knutselkontjes zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Knutselkontjes zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities

Betrokkene:                Een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte
Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Klant genoemd.

Persoonsgegevens:      Alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening
                                   Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening.  Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking:                  Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met
                                   betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp
                                   van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke:    In dit privacybeleid te weten Knutselkontjes VoF, ingeschreven bij de   
                                    Kamer van Koophandel onder nummer: 82697019 die het doel, de    
                                   voorwaarden en middelen voor de Verwerking van
                                   Persoonsgegeven vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en verzameling gegevens 

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot het leveren van de producten die Knutselkontjes aanbiedt.
 2. Door Knutselkontjes worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van het leveren van de producten en de daarbij behorende diensten. Deze Persoonsgegevens bestaan uit de NAW-gegevens, contactgegevens, IP-adressen, en leeftijd van de Betrokkene en kinderen van de Betrokkene.
 3. Zodra de Klant vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld, in persoon, digitaal, telefonisch of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en gaat akkoord met hetgeen gesteld in dit privacybeleid.
 4. Knutselkontjes verzamelt de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
 1. Gegevensverzameling via het internet zoals een bestelformulier;
 2. Digitale verzameling van Persoonsgegevens bijvoorbeeld via de e-mail.

Artikel 3- Omgang met gegevens

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Knutselkontjes. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien de Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Knutselkontjes, zal de Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Knutselkontjes. Knutselkontjes zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of de Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4- Doeleinden gegevens

 1. Knutselkontjes gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de levering van producten en marketingdoeleinden. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van de webshopservices.
 2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van Knutselkontjes. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van aangeboden dienstverlening.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijnen

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens die Knutselkontjes opslaat, zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en ten aanzien van de levering van producten, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Knutselkontjes verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren of als de Klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag wil laten verwijderen.
 2. Contactgegevens worden langer bewaard vanwege bijvoorbeeld het verwerken van klachten of retourneren van producten op terugkerende klanten, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn wordt aangeduid.

Artikel 6- Beveiliging gegevens

 1. Knutselkontjes treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. Knutselkontjes neemt in ieder geval passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Rechten van Betrokkene

 1. De Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is.  Behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Knutselkontjes kan worden gevergd.
 2. De Klant kan Knutselkontjes op ieder moment verzoeken via esther@knutselkontjes.nl om de Persoonsgegevens van de Klant te verwijderen.
 3. Knutselkontjes biedt de Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 8- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van Betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.
 2. Indien nodig zal Knutselkontjes verwerkersovereenkomsten sluiten met relevante derde partijen wie toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verwerken van de bestelling.

Artikel 9 – Cookies en privacy

 1. Bij het bezoeken van onze website kan Knutselkontjes informatie van de websitebezoeker over het gebruik van de website verzamelen door middel van analytische cookies. Knutselkontjes hanteert een separaat cookiebeleid.
 2. De informatie die Knutselkontjes verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Knutselkontjes niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 3. De Betrokkene gaat ermee akkoord dat Knutselkontjes de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.
 4. Knutselkontjes behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 10- Contact en afhandeling klachten

 1. Knutselkontjes biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. De Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: esther@knutselkontjes.nl

Artikel 11- Wijzigingen privacybeleid

 1. Knutselkontjes behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 12- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Breda neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.